తెలుగులో హనుమాన్ అష్టక్ | Hanuman Ashtakam in Telugu

Spread the love

తెలుగులో హనుమాన్ అష్టక్ (Hanuman Ashtakam in Telugu)

Hanuman Ashtakam in Telugu

శ్రీ రఘురాజపదాబ్జనికేతన పఙ్కజలోచన మఙ్గలరాశే
చణ్డమహాభుజదణ్డసురారివిఖణ్డనపణ్డిత పాహి దయాలో ।
పాతకినం చ సముద్ధర మాం మహతాం హి సతామపి మానముదారం
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదామ్బుజదాస్యం ॥ 1 ॥

సంసృతితాపమహానలదగ్ధతనూరుహమర్మతనోరతివేలం
పుత్రధనస్వజనాత్మగృహాదిషు సక్తమతేరతికిల్బిషమూర్తేః ।
కేనచిదప్యమలేన పురాకృతపుణ్యసుపుఞ్జలవేన విభో వై
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదామ్బుజదాస్యం ॥ 2 ॥

సంసృతికూపమనల్పమఘోరనిదాఘనిదానమజస్రమశేషం
ప్రాప్య సుదుఃఖసహస్రభుజఙ్గవిషైకసమాకులసర్వతనోర్మే ।
ఘోరమహాకృపణాపదమేవ గతస్య హరే పతితస్య భవాబ్ధౌ
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదామ్బుజదాస్యం ॥ 3 ॥

సంసృతిసిన్ధువిశాలకరాలమహాబలకాలఝషగ్రసనార్తం
వ్యగ్రసమగ్రధియం కృపణం చ మహామదనక్రసుచక్రహృతాసుమ్ ।
కాలమహారసనోర్మినిపీడితముద్ధర దీనమనన్యగతిం మాం
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్స్వపదామ్బుజదాస్యం ॥ 4 ॥

సంసృతిఘోరమహాగహనే చరతో మణిరఞ్జితపుణ్యసుమూర్తేః
మన్మథభీకరఘోరమహోగ్రమృగప్రవరార్దితగాత్రసుసన్ధేః ।
మత్సరతాపవిశేషనిపీడితబాహ్యమతేశ్చ కథఞ్చిదమేయం
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్స్వపదామ్బుజదాస్యం ॥ 5 ॥

సంసృతివృక్షమనేకశతాఘనిదానమనన్తవికర్మసుశాఖం
దుఃఖఫలం కరణాదిపలాశమనఙ్గసుపుష్పమచిన్త్యసుమూలమ్ ।
తం హ్యధిరుహ్య హరే పతితం శరణాగతమేవ విమోచయ మూఢం
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్స్వపదామ్బుజదాస్యం ॥ 6 ॥

సంసృతిపన్నగవక్త్రభయఙ్కరదంష్ట్రమహావిషదగ్ధశరీరం
ప్రాణవినిర్గమభీతిసమాకులమన్దమనాథమతీవ విషణ్ణమ్ ।
మోహమహాకుహరే పతితం దయయోద్ధర మామజితేన్ద్రియకామం
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదామ్బుజదాస్యం ॥ 7 ॥

ఇన్ద్రియనామకచౌరగణైర్హృతతత్త్వవివేకమహాధనరాశిం
సంసృతిజాలనిపాతితమేవ మహాబలిభిశ్చ విఖణ్డితకాయమ్ ।
త్వత్పదపద్మమనుత్తమమాశ్రితమాశు కపీశ్వర పాహి కృపాలో
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్స్వపదామ్బుజదాస్యం ॥ 8 ॥

బ్రహ్మమరుద్గణరుద్రమహేన్ద్రకిరీటసుకోటిలసత్పదపీఠం
దాశరథిం జపతి క్షితిమణ్డల ఏష నిధాయ సదైవ హృదబ్జే ।
తస్య హనూమత ఏవ శివఙ్కరమష్టకమేతదనిష్టహరం వై
యః సతతం హి పఠేత్స నరో లభతేఽచ్యుతరామపదాబ్జనివాసమ్ ॥

ఇతి శ్రీ హనుమదష్టకం సంపూర్ణం

తెలుగులో హనుమాన్ అష్టక్ | Hanuman Ashtakam In Telugu PDF

Also Download Shri Sankat Mochan Hanuman Ashtak PDF in Other Languages 

తెలుగులో హనుమాన్ అష్టక్ | Hanuman Ashtak lyrics In Telugu

The Significance Of Hanuman Ashtak in Telugu

సంకట్ మోచన్ హనుమాన్ అష్టక్, హనుమాన్ ఆష్టక్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది శ్రీ హనుమంతునికి అంకితం చేయబడిన భక్తిపూర్వక హిందీ భజన పాట. సంకత్మోచన హనుమాన్ అష్టకం హనుమంతుని యొక్క గొప్ప భక్తుడైన తులసీదాస్చే వ్రాయబడింది. అష్టక్, లేదా అస్తకం, అక్షరాలా ఎనిమిది అని అర్ధం మరియు ప్రార్థనలో హనుమంతుడిని స్తుతిస్తూ ఎనిమిది శ్లోకాలు ఉంటాయి మరియు భజన దోహాతో ముగుస్తుంది.

చాలా లార్డ్ హనుమాన్జీ దేవాలయాలలో, ఈ సంకత్మోచన్ హనుమాన్ అష్టక్ హనుమాన్ చాలీసా తర్వాత జపిస్తారు. ఈ మంత్రం ఉచ్ఛరించే వ్యక్తులకు మాత్రమే కాకుండా, అతని లేదా ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ మంత్రం మానసిక ఉల్లాసానికి సహాయపడుతుంది మరియు ఒకరి కుటుంబంలో శాంతి భావాన్ని తెస్తుంది. ఈ మంత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా జపించడం వల్ల పెద్దలు మరియు పిల్లల ఆరోగ్య పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. కోర్టు వ్యవహారాలు మరియు సమస్యలలో సానుకూల ఫలితాలను తీసుకురావడానికి ఈ మంత్రం విజయవంతం అయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.