શ્રી હનુમાન સાથિકા ગુજરાતી માં | Shri Hanuman Sathika in Gujarati PDF

શ્રી હનુમાન સાથિકા Lyrics | Hanuman Sathika in Gujarati જય જય જય હનુમાન અડંગી ।મહાવીર વિક્રમ બજરંગી ॥જય કપીશ જય પવન કુમારા ।જય જગબન્દન સીલ અગારા ॥ જય આદિત્ય અમર અબિકારી ।અરિ મરદન જય-જય ગિરધારી ॥અંજનિ ઉદર જન્મ તુમ લીન્હા ।જય-જયકાર દેવતન કીન્હા ॥ બાજેદુન્દુભિ ગગન ગમ્ભીરા ।સુર મન હર્ષઅસુર મન પીરા ॥કપિ કેડર ગઢ़ … Read more

શ્રી હનુમાન બાહુક । Shri Hanuman Bahuk in Gujarati

Shri Hanuman Bahuk in Gujarati Lyrics સિંધુ-તરણ, સિય-સોચ-હરણ, રબિ-બાલ-બરણ તનુ,ભુજ બિસાલ, મૂરતિ કરાલ કાલહુકો કાલ જનુ।।ગહન-દહન-નિરદહન લંક નિઃસંક, બંક-ભુવ,જાતુધાન-બલવાન-માન-મદ-દવન પવનસુવ।।કહ તુલસીદાસ સેવત સુલભ સેવક હિત સન્તત નિકટ,ગુન-ગનત, નમત, સુમિરત, જપત સમન સકલ-સંકટ-વિકટ।।1।। સ્વર્ન-સૈલ-સંકાસ કોટિ-રબિ-તરુન-તેજ-ઘન,ઉર બિસાલ ભુજ-દંડ ચંડ નખ-બજ્ર બજ્ર-તન।।પિંગ નયન, ભૃકુટી કરાલ રસના દસનાનન,કપિસ કેસ, કરકસ લંગૂર, ખલ-દલ બલ ભાનન।।કહ તુલસીદાસ બસ જાસુ ઉર મારુતસુત … Read more

શ્રી હનુમાન અષ્ટક | Shri Hanuman Ashtak in Gujarati

શ્રી હનુમાન અષ્ટક (Shri Hanuman Ashtak Gujarati Lyrics) બાલ સમય રવિ ભક્ષ લીયો તબ, તીનહું લોક ભયો અંધિયારોં।તાહિ સો ત્રાસ ભયો જગ કો, યહ સંકટ કાહુ સોં જાત ન ટારો॥દેવન આનિ કરી બિનતી તબ, છાડી દિયો રવિ કષ્ટ નિવારો।કો નહીં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો॥ બાલિ કી ત્રાસ કપીસ બસૈં ગિરિ, જાત … Read more

શ્રી હનુમાન આરતી ગુજરાતી માં | Shri Hanuman Aarti in Gujarati PDF

શ્રી હનુમાન આરતી ગુજરાતી માં (Shri Hanuman Aarti Gujarati) જય જય કપિ બળવંતા (૨)સુર નર મુનિ જન વંદિત (૨)પદરજ હનુમંતા,પ્રભુ જય કપિ બળવંતા, પ્રૌઢ પ્રતાપ પવન સૂત, ત્રિભુવન જયકારી,પ્રભુ ત્રિભુવન જયકારી,અસુર રિપુ મદગંજન (૨)ભય સંકટ હારી,પ્રભુ જય કપિ બળવંતા… ૨ ભૂત પિશાચ વિકટ ગ્રહ પીડત નહિ જંપે,પ્રભુ પીડત નહિ જંપે,હનુમંત હાક સુનીને (૨)થર થર થર … Read more

बजरंग बाण PDF | Bajrang Baan PDF Download

Bajrang Baan PDF Download: If you want to get a download Bajrang Baan PDF in Hindi And Bajrang Baan in Bengali PDF and last Bajrang Baan in Gujarati PDF. So you can Here easily read Bajrang Baan Lyrics In Hindi And Download Hanuman Bajrang Baan PDF File in many languages like Gujarati, Bengali, Hindi online … Read more

શ્રી હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી PDF | Shree Hanuman Chalisa Gujarati PDF Download

હનુમાન ચાલીસા (Hanuman Chalisa Gujarati PDF)

Hanuman Chalisa Gujarati PDF Download: Here we have provided the Hanuman Chalisa in Gujarati Text The Writer of this Hanuman Chalisa is Tulsidas Ji and Hanuman Chalisa PDF Gujarati Language. You can easily Hanuman Chalisa Lyrics In Gujarati PDF And read Hanuman Chalisa written In Gujarati online here. Check out Hanuman Chalisa in Hindi. Hanuman Chalisa In … Read more