શ્રી હનુમાન અષ્ટક | Shri Hanuman Ashtak in Gujarati

શ્રી હનુમાન અષ્ટક (Shri Hanuman Ashtak Gujarati Lyrics) બાલ સમય રવિ ભક્ષ લીયો તબ, તીનહું લોક ભયો અંધિયારોં।તાહિ સો ત્રાસ ભયો જગ કો, યહ સંકટ કાહુ સોં જાત ન ટારો॥દેવન આનિ કરી બિનતી તબ, છાડી દિયો રવિ કષ્ટ નિવારો।કો નહીં જાનત હૈ જગ મેં કપિ, સંકટમોચન નામ તિહારો॥ બાલિ કી ત્રાસ કપીસ બસૈં ગિરિ, જાત … Read more