ಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ | Hanuman Ashtottara Shatanamavali In Kannada PDF

Spread the love

ಹನುಮಾನ್ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ (Ashtottara Shatanamavali In Kannada)

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾದೇವಿಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||


ಓಂ ಪರವಿದ್ಯಾಪರಿಹಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಧೃಮಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||


ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||


ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಚಲದ್ವಾಲ ಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನ ಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||


ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಸರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕಸದೃಶಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವ ಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ || ೫೦ ||
ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಕಿಣೀಭಂಜನಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||


ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ || ೭೦ ||ಓಂ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿರಾವಣಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗಧೀಶಾಯ ನಮಃ || ೮೦ ||


ಓಂ ನವವ್ಯಾಕೃತೀಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಜೀವನನಗಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||


ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕಂಠ ಮದಾಪಹೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦ ||


ಓಂ ರುದ್ರವೀರ್ಯಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಪಂಜರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮ ಪಾದಸೇವಾ ದುರಂಧರಾಯ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ | Hanuman Ashtottara Shatanamavali In Kannada PDF Download

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ | Hanuman Ashtottara Shatanamavali MP3 Audio Download

Also Download Hanuman Ashtottara Shatanamavali PDF in Other Languages

  • Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Gujarati PDF
  • Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Hindi PDF
  • Hanuman Ashtottara Shatanamavali in English PDF
  • Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit PDF
  • Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Marathi PDF
  • Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Bengali PDF
  • Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Odia PDF

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ | Hanuman Ashtottara Shatanamavali lyrics In Kannada

Hanuman Ashtottara Shatanamavali lyrics In Kannada

The Significance of Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Kannada

ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನು ಹಿಂದೂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದೇವತೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹನುಮಾನ್ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವು ಅವರ 108 ದೈವಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು (Hanuman Ashtottara Shatanamavali In Kannada) ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೈವಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ಈ 108 ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಜನಾ ದೇವಿಯಿಂದ ಅವಳ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ “ಆಂಜನೇಯ” ದಿಂದ ಹಿಡಿದು “ಸಂತ್ಕಾಮೋಚನ” ವರೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರು ಅವಳ ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹನುಮಂತನ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರದ ಬಗೆಗಿನ ಅವನ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.