ಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ | Hanuman Ashtottara Shatanamavali In Kannada PDF

ಹನುಮಾನ್ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ (Ashtottara Shatanamavali In Kannada) ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ |ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ |ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ |ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |ಓಂ ಸೀತಾದೇವಿಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ |ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ || ೧೦ || ಓಂ ಪರವಿದ್ಯಾಪರಿಹಾರಾಯ ನಮಃ |ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |ಓಂ ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |ಓಂ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ … Read more