શ્રી હનુમાન આરતી ગુજરાતી માં | Shri Hanuman Aarti in Gujarati PDF

શ્રી હનુમાન આરતી ગુજરાતી માં (Shri Hanuman Aarti Gujarati) જય જય કપિ બળવંતા (૨)સુર નર મુનિ જન વંદિત (૨)પદરજ હનુમંતા,પ્રભુ જય કપિ બળવંતા, પ્રૌઢ પ્રતાપ પવન સૂત, ત્રિભુવન જયકારી,પ્રભુ ત્રિભુવન જયકારી,અસુર રિપુ મદગંજન (૨)ભય સંકટ હારી,પ્રભુ જય કપિ બળવંતા… ૨ ભૂત પિશાચ વિકટ ગ્રહ પીડત નહિ જંપે,પ્રભુ પીડત નહિ જંપે,હનુમંત હાક સુનીને (૨)થર થર થર … Read more