ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം PDF | Shree Hanuman Chalisa In Malayalam PDF Download

Spread the love

Hanuman Chalisa Malayalam PDF: Here provided the download link of Hanuman Chalisa in Malayalam PDF download. You can easily Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics PDF And read online here Easily.

There are many benefits of chanting Shri Hanuman Chalisa, like reciting it gives protection from ghosts and vampires. Anyone can get strength, intelligence, knowledge and energy via regularly studying the hanuman chalisa. We provide Hanuman Chalisa in All language that can help all hindu religion people to easily read or wordship Lord Hanumanji.

Hanuman Chalisa Malayalam In Lyrics | Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics

ഹനുമാൻ ചാലിസ

ദോഹാ

ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |
വരണൗ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ||

ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൗ പവന കുമാര |
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് ||

ചൌപാഈ

ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 ||

രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 ||

മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||3 ||

കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 ||

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5 ||

ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന |
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന || 6 ||

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 ||

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8 ||

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 ||

ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ || 10 ||

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ || 11 ||

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ || 12 ||

സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
അസ കഹി ശ്രീപതി കണ്ഠ ലഗാവൈ || 13 ||

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ || 14 ||

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ || 15 ||

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ || 16 ||

തുമ്ഹരോ മന്ത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ || 17 ||

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ || 18 ||

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ || 19 ||

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ || 20 ||

രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ || 21 ||

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ || 22 ||

ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ || 23 ||

ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ || 24 ||

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ || 25 ||

സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ || 26 ||

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ || 27 ||

ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ || 28 ||

ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |
ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ || 29 ||

സാധു സന്ത കേ തുമ രഖവാരേ |
അസുര നികന്ദന രാമ ദുലാരേ || 30 ||

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ || 31 ||

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ || 32 ||

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ || 33 ||

അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ || 34 ||

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ || 35 ||

സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ || 36 ||

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ || 37 ||

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
ഛൂടഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ ഹോയീ || 38 ||

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൗരീശാ || 39 ||

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ || 40 ||

ദോഹാ

പവന തനയ സങ്കട ഹരണ – മങ്ഗള മൂരതി രൂപ് |
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ||

സിയാവര രാമചന്ദ്രകീ ജയ | പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ | ബോലോ ഭായീ സബ സന്തനകീ ജയ |

Hanuman Chalisa In Malayalam PDF Download

Also Download PDF

Hanuman Chalisa in English PDF

Hanuman Chalisa in Hindi PDF

Hanuman Chalisa Gujarati PDF

Hanuman Chalisa In Bengali PDF

Hanuman Chalisa PDF Marathi

Hanuman Chalisa In Malayalam PDF

Hanuman Chalisa Telugu PDF

Hanuman Chalisa In Sanskrit PDF

Hanuman Chalisa In Odia PDF

Panchmukhi Hanuman Kavach PDF

Hanuman Chalisa Malayalam | Hanuman Chalisa In Malayalam

Hanuman Chalisa Malayalam is the source of Hindus to please Hanumanji and worship Hanuman Ji. Hanuman Chalisa was written by Shri Tulsidaji Goswami in Fatehpur Sikri Jail in the 16th century, Bajrang Bali is known as Ram bhakt.

Bajrang Bali is an incarnation of Lord Shiva, and in Hindu society to recite or chant Hanuman Chalisa it can be called a normal daily religious practice.

Hanuman Chalisa Malayalam PDF | Hanuman Chalisa In Malayalam PDF

Everyone from young children to elders must recite Hanuman Chalisa in Malayalam as there are many benefits of reading Hanuman Chalisa such as if one is scared or there is no other way to solve a problem, then reading Hanuman Chalisa or reciting it will give you all the problems Will go away.

Here we have provided Hanuman Chalisa Lyrics in the Malayalam language and also provided ഹനുമാന് ചാലിസ മലയാളം PDF. Hanuman Chalisa In Malayalam is widely read in Kerala and Malayalam Hanuman Chalisa is recited.

Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics PDF | Hanuman Chalisa Lyrics In Malayalam

We have also provided Hanuman Chalisa Lyrics Malayalam at the beginning of this post and Hanuman Chalisa Malayalam PDF Download at the end of Shri Hanuman Chalisa in Malayalam Lyrics.

Now you may be wondering how to download Hanuman Chalisa Lyrics In Malayalam PDF Download and where to get Hanuman Chalisa. The solution is very simple. Search website online. After you reach this page, you will come across Hanuman Chalisa Malayalam lyrics. At the bottom of it, the Hanuman Chalisa In Lyrics Malayalam Free download button will be given.

Hanuman Chalisa In Malayalam PDF Download

And whether Hanuman Chalisa pdf Malayalam is free or paid, let’s make it clear here that there is no charge for downloading or reading ഹനുമാന് ചാലിസ മന്ത്രം PDF and you can download Hanuman Chalisa PDF in Malayalam on any Android, iOS, or any other electronic device. Hanuman Chalisa Malayalam pdf Will able to run perfectly.

We have provided Hanuman Chalisa lyrics in Malayalam very simple language. You will have a lot of fun reading Hanuman here as Hanuman Mantra in Malayalam pdf is a very powerful mantra that will also be very useful in boosting your confidence level.