శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు | Hanuman Chalisa Telugu PDF Download

Spread the love

Hanuman Chalisa Telugu PDF: Here you can download Hanuman Chalisa in telugu pdf and also read Hanuman Chalisa Lyrics Telugu Pdf. Hanuman Chalisa in Telugu should be read daily for us and for the happiness, prosperity and peace of our home family.

Here we have first given you Hanuman Chalisa Telugu lyrics. At the end of Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu, we have also provided you a Hanuman Chalisa PDF Telugu.

Hanuman Chalisa Lyrics In Telugu | Hanuman Chalisa Telugu

శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా

దోహా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||

బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ ||

ధ్యానమ్

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్ ||

యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

చౌపాఈ

జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || 3 ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై || 5 ||

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా || 8 ||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జరావా || 9 ||

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ || 12 ||

సహస వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||

ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |
తీనోఁ లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకట సేఁ హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సాద రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘువర పురజాయీ |
జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || 35 ||

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరో గురుదేవ కీ నాయీ || 37 ||

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || 38 ||

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

దోహా

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||

Hanuman Chalisa PDF In Telugu

Also PDF Download

Hanuman Chalisa in English PDF

Hanuman Chalisa in Hindi PDF

Hanuman Chalisa Gujarati PDF

Hanuman Chalisa In Bengali PDF

Hanuman Chalisa PDF Marathi

Hanuman Chalisa In Malayalam PDF

Hanuman Chalisa Telugu PDF

Hanuman Chalisa In Sanskrit PDF

Hanuman Chalisa In Odia PDF

Panchmukhi Hanuman Kavach PDF

Hanuman Chalisa Telugu PDF Download | Hanuman Chalisa in Telugu PDF Download

Hanuman chalisa pdf Telugu download is a very sacred and popular hymn for the people of Hinduism. Hanuman Chalisa is a hymn in the Awadhi language composed by the great poet Tulsidas Goswami, Hanuman Chalisa is a part of Ramcharit Manas, and Ramcharitmanas was also written by Tulsidas.

In Hanuman Chalisa, the personality of Pawanputra Hanuman is described very beautifully and also Bajrang Bali is worshiped very nicely and in Hanuman Chalisa the personality of Shri Ram is also described very well. Hanuman Chalisa will be memorized by most of the people in North India. Now over time, the reading of Telugu Hanuman Chalisa PDF is also increasing in South India.

Hanuman Chalisa In Telugu PDF Free Download | Hanuman Chalisa In Telugu Free Download PDF

Hanuman Chalisa in PDF Telugu language is searched online in large numbers and also people find Hanuman Chalisa Telugu pdf very much so you all find it easy so we have provided Hanuman Chalisa in Telugu lyrics pdf here. So Anyone who wants to read the Hanuman Chalisa lyrics in Telugu and anyone who wants to Hanuman Chalisa PDF Telugu free download.

Hanuman Chalisa lyrics in Telugu pdf free download is the best page for reading Hanuman Chalisa pdf in Telugu free download as we provide both Hanuman Chalisa in Telugu lyrics and hanumans Chalisa Telugu pdf format free download together here.

Hanuman Chalisa Telugu PDF | Hanuman Chalisa Telugu Script PDF

You will come to this page and click on the download button below the Hanuman Chalisa lyrics and your hanuman Chalisa Telugu pdf file free download. Now you can easily share that Hanuman Chalisa Telugu Download PDF on any device and on any device like Android, Windows, or iOS. can read Hanuman Chalisa pdf Telugu free download.

As far as I know, Shri Hanuman Chalisa Telugu Lyrics is very widely read in Andhra Pradesh or even if I say that it is spoken or spoken Hanuman Chalisa in Telugu Language pdf also people find a lot because people work very hard to download Hanuman Chalisa PDF in Telugu So much hard work people have to do less in short Telugu Hanuman Chalisa pdf Download.

If it can be found only with Hanuman Chalisa lyrics Telugu? Yes, you are right you will find Hanuman Chalisa Telugu pdf easily on the Hanuman Chalisa PDF in Telugu page and I hope you use Hanuman Chalisa in Telugu pdf very well as reading Hanuman Chalisa lyrics in Telugu and also read your family.

హనుమాన్ చాలీసా pdf download, Hanuman Chalisa in Telugu script, శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్హ, నుమాన్ చాలీసా తెలుగు పిడిఎఫ్.